Get Adobe Flash player

AKTUALITY

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Historie

Město Rokycany vlastní svůj lesní majetek od druhé poloviny XIV. století, kdy mu byla arcibiskupem Olbramem ze Škvorce a později i arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Hasenburka poskytnuta práva a název města svobodného a potvrzeno, že může volně nakládat se svým majetkem. Majetek města byl postupně rozšiřován, nejvíce v roce 1557. V této době patřily již městu obce Čížkov a  Přešín na Nepomucku, kde má město Rokycany své lesy i v současné době.

 

Význam lesů byl v dřívějších dobách často zužován jen na lov zvěře. Zpočátku byly lesy kolem Rokycan na zvěř velmi chudé. Díky zájmu Rudolfa II o lov, který uzavřel i s obcí rokycanskou v roce 1559 smlouvu o užívání jejích pozemků k lovu a po nařízení nejvyššího jagermistra (lovčího) království českého, aby „zvláštní zvelebení polní myslivosti kolem Rokycan dbáno bylo“ se v lesích velmi významně zvýšily stavy zvěře pernaté i srstnaté. Rozloha lesů města Rokycan se soustavně zvyšovala. V roce 1811 vlastnilo město 2420  ha, v roce 1888 2590 ha a v roce 1914 2974 ha. Například v roce 1893 koupilo město od Zbirožského panství Hrádecký vrch (178,66 ha).  Jen za období 1888 - 1914 vzrostla výměra městského lesního majetku o 384,5 ha.

 

V roce 1914, podobně jako v současné době, hraničily lesy města Rokycan na východě převážne s lesy velkostatku Zbiroh, na jihu s lesy velkostatku šťáhlavského, na západě s městskými lesy plzeňskými.  
V té době byly lesy města Rokycan organizačně rozděleny na 7 revírů.
(Žďár – 667,78 ha, Hrádecký vrch – 178,66 ha, Kotel – 356,86 ha,
Cháchov – 420,44 ha, Čilina – 779 ha, Litohlavy - 211,89 ha, Čížkov – 360 ha, celkem 2974,63 ha).

Revíry byly řízeny lesním úřadem v jehož čele stál lesmistr.

Správou městských lesů byli pověreni následující odborníci:

 

1814 – 1835
1835 – 1872
1872 – 1896
1896 – 1908
1908 – 1926
1926 – 1953
polesný Jan Markus
polesný Václav Bohutinský
polesný Josef Šmerhovský
polesný Augustin Valentin
polesný Josef Jakobe
polesný Ing. František Ševčík


Výměrem Krajského národního výboru v Plzni ze dne 10. prosince 1953 byl s platností od 1. ledna 1954 od  městu Rokycany jeho historický lesní majetek a předán správě státních lesů. O předání lesů byl 29. 12. 1953 sepsán mezi místním národním výborem v Rokycanech a správami lesního hospodářství Zbiroh a Spálené Poříčí zápis. Byly předány pozemky o celkové výměře 3785,9199 ha, z toho 3753,1506 ha lesní a 32,7693 ha ostatní půdy, obytné a provozní budovy, vodní toky, právo rybolovu, stroje, nářadí, spisy, hospodářské plány, finanční pasiva i aktiva atd.

Od doby předání došlo u státních lesů k  reorganizací v podnikovém i závodovém měřítku. V roce 1965, na základě požadavku ministerstva národní obrany byla předána významná část majetku závodu Vojenských lesů a statků v Sušici. Předána byla bývalá polesí Kotel (360 ha), Cháchov (560 ha), Čilina (836 ha) a část bývalého polesí Sedliště (97 ha). Celkem 1853 ha.

V roce 1991 přijala česká národní rada zákon č. 172  o přechodu některých věcí z majetku české republiky do vlastnictví obcí.
Podle tohoto zákona byla městu Rokycany ke dni účinnosti tohoto zákona
24. května 1991  vrácena část jeho historického lesního majetku odejmutého mu v roce 1954. Bylo převzato 1897.5 ha lesní půdy. O předání majetku obhospodařovaném vojenskými lesy vedl Městský úřad Rokycany s orgány ministerstva obrany neúspěšná jednání. Zbývajících 1853 ha zůstalo tedy ve správě Vojenských lesů a statků.
Na základě usnesení městského zastupitelstva v Rokycanech ze dne 13. 11. 1991 zřídila Rada města Rokycan od 1. 1. 1992 vlastní rozpočtovou organizaci Lesní úřad Rokycany a povýšila ji správou městských lesů. Lesní úřad byl umístěn do budovy č. p. 162 v Palackého ulici.

K obhospodařování městského lesního majetku bylo vytvořeno
5 polesí:
polesí Žďár sever
polesí Žďár jih
polesí Zahrádka

polesí Doubrava
polesí Příkosice
437.82 ha - vedoucí polesí  Jaroslav Kadlec
459.71 ha - vedoucí polesí  Vlastimil Tomášek
351.97 ha - vedoucí polesí  Ing. Jindřich
                 Brožovský
278.02 ha - vedoucí polesí  Václav Kolář
180.75 ha - vedoucí polesí  Jaroslav Bruha

V únoru 1992 byly do správy lesního úřadu zalesněny také Husovy sady a stráž Kalvárie, které mají statut chráněné krajinné oblasti.

Na ústředí pracovalo 5 pracovníků:
Doc. Ing. Zdeněk
Bluďovský, DrSc.
Ing. Kamil Matoušek
Ing. Stanislav Suda
František Procházka
Helena Poláková
- ředitel

- zástupce ředitele, těžební činnost
- zástupce ředitele, pěstební činnost
- ekonomická a účetní agenda
- administrativa, mzdy


Lesní úřad převzal městské lesy v poměrně špatném stavu. Lesní porosty byly silně devastovány předchozími kalamitami, značná část vytížených ploch nebyla zalesněna. Předána byla pouze jedna školka na výrobu vlastního sadebního materiálu na Žďáru. K obhospodařování lesů neměl Lesní úřad Rokycany v podstatě žádné provozní vybavení ani nejnutnější inventář pro pěstební práce. Vše bylo postupně pořizováno.
Počátkem roku 1993 byla uvedena do provozu provozovna přidružené dřevařské výroby na Žďáře. Byly též obnoveny školky na Vršíčku a Čížkově, čímž se zlepšily předpoklady pro zajištění vlastního sadebního materiálu. Od 1. 4. 1993 hospodařil Lesní úřad ve 2 vlastních honitbách Žďár a Sedliště o celkové výměře 1 777 ha. V lednu 1994 byla zřízena obůrka dančí zvěře Zahrádka. Od 1. 3. 1994 předalo městské zastupitelstvo Lesnímu úřadu správu městské zeleně. 1. 8. 1996 byla uzavřena smlouva o pronájmu pily Pod Kotlem.
Po celé období od roku 1992 probíhala intenzivní jednání o navrácení lesů obhospodařovaných Vojenskými lesy a statky. I přes usnesení vlády č. 596 z 19. října 1994, které umožňovalo ministerstvu obrany vrátit historický majetek darováním, jednání pokračovala až do roku 1997. Rozhodující část městských lesů byla fyzicky převzata na podzim roku 1997.
Po několikaměsíčním přechodném období byla příspěvková organizace Lesní úřad Rokycany transformována od 1.9.1997 na společnost Lesy města Rokycan s.r.o.


Čnnost přspěvkové organizace Lesní úřad Rokycany byla ukončena
k 31.8.1997.